Rit og skýrslur

13/2/2015 : Skýrsla Vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbendi gegn börnum

Vitundarvakningin er samstarfsverkefni innanríkisráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis. Hún var stofnuð til þriggja ára í byrjun 2012 en mun starfa áfram árið 2015 til að tryggja að verkefnum á hennar vegum verður fundinn farvegur. Í skýrslunni eru lagðar til nokkrar leiðir um fyrirkomulag forvarna sem grundvallist á þekkingu sem fengist hefur með rannsóknum, samráði fagaðila, upplýsingaveitu og fræðslu. Lesa meira

30/12/2014 : Félagsvísar 2014

Upplýsingar um fjölmörg atriði sem tengjast lífskjörum þjóðarinnar og ólíkum aðstæðum hópa, s.s. eftir fjöskyldugerð, kyni og aldri eru í nýjum Félagsvísum sem nú hafa verið birtir í þriðja sinn.

Lesa meira

29/12/2014 : Skýrsla starfshóps um stuðningskerfi til að auðvelda för hreyfihamlaðs fólks

Skýrsla starfshóps sem félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði 27. janúar 2014 um endurskoðun bifreiðamála hreyfihamlaðra. Lesa meira

3/10/2014 : Aldraðir í hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum

Lokaskýrsla fyrir meginmálaflokk velferðarráðuneytisinsí kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð (KHF). Verkefnið hófst árið 2011. Áfangaskýrsla I var kynnt í fjárlagafrumvarpi ársins 2013 og áfangaskýrsla II í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2014. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir lokaáfanga verkefnisins og komahelstu niðurstöður fram í texta fyrir fjárlagafrumvarpársins 2015. Lesa meira

29/8/2014 : Flutningur þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga - mat á yfirfærslu

Niðurstöður rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á viðhorfum notenda til þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk.

Lesa meira

28/8/2014 : Leiðir öryrkja til þess að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar

Skýrsla félags-og húsnæðismálaráðherra til Alþingis um leiðir öryrkja til þess að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunnar.

Lesa meira

21/8/2014 : Fordómar og félagsleg útskúfun. Samantekt á stöðu fatlaðs fólks eins og hún birtist í íslenskum rannsóknum frá árunum 2000 - 2013

Rannsóknastofnun í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands vann skýrsluna að beiðni velferðarráðuneytisins í samræmi við þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014.

Lesa meira
Velferðarráðuneytið

1/7/2014 : Endurskoðuð viðmið um skipulag hjúkrunarheimila

Velferðarráðuneytið hefur endurskoðað viðmið um skipulag hjúkrunarheimila sem félags- og tryggingamálaráðuneytið gaf út árið 2008. Athygli er vakin á endurskoðuðum viðmiðum sem birt hafa verið á vef ráðuneytisins.

Lesa meira

28/5/2014 : Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við félagslega þátttöku flóttafólks.

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, undirritaði þann 28. maí 2014 leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um mótttöku flóttafólks og stuðning til félagslegrar þátttöku þess.
Lesa meira
Eygló Harðardóttir og Soffía Eydís Björgvinsdóttir, formaður verkefnisstjórnarinnar

6/5/2014 : Breytt skipan húsnæðismála með öflugum leigumarkaði

Verkefnisstjórn um framtíðarskipan húsnæðismála hefur skilað félags- og húsnæðismálaráðherra tillögum sínum. Fjármögnun húsnæðislána verður breytt, húsnæðissparnaður festur í sessi og leigumarkaðurinn efldur með margvíslegum aðgerðum.

Lesa meira

28/2/2014 : Varasjóður húsnæðismála - Ársskýrsla 2012

Varasjóður húsnæðismála hefur gefið út ársskýrslu fyrir árið 2012.

Lesa meira

28/2/2014 : Könnun á leiguíbúðum sveitarfélaga árið 2012

Könnun sem Varasjóður húsnæðismála gerði á stöðu leiguíbúðakerfis sveitarfélaga árið 2012 í samvinnu við velferðarráðuneytið.

Lesa meira

12/2/2014 : Skýrsla aðgerðahóps um launajafnrétti á vinnumarkaði

Vinnu- og áfangaskýrsla aðgerðahóps um launajafnrétti á vinnumarkaði.
Lesa meira

24/1/2014 : Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020

Heilbrigðisráðherra hefur samþykkt stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020.
Lesa meira

22/11/2013 : Þjónusta sveitarfélaga við fatlað fólk

Hér er að finna niðurstöður upplýsingaöflunar um þá þjónustu sem sveitarfélög veittu fötluðu fólki á Íslandi árið 2011.
Lesa meira

20/11/2013 : Skýrsla nefndar um samhæfða þjónustu við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir

Nefndin skilaði félags- og húsnæðismálaráðherra tillögum sínum í nóvember 2013. Í nefndinni áttu sæti fulltrúar Greiningar- og ráðgjafarstöðvarinnar, Barna- og unglingageðdeildar (BUGL), Geðdeildar Landspítala, Barnaverndarstofu, Sambands íslenskra sveitarfélaga og velferðarráðuneytis.
Lesa meira

31/10/2013 : Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árið 2013

Út er komin lögbundin skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála árin 2011-2013.

Lesa meira

22/10/2013 : Félagsvísar 2013, 2. útgáfa

Félagsvísar, safn tölulegra upplýsinga um velferð, efnahags- og félagslega þætti og heilsufar íbúa í landinu, hafa verið uppfærðir og birtir í skýrslu. Lesa meira

7/8/2013 : Skýrsla um útgreiðslu húsaleigubóta

Skýrsla um útgreiðslu húsaleigubóta. Könnun unnin fyrir samráðsnefnd um framkvæmd laga og reglugerða um húsaleigubætur.

Lesa meira

12/6/2013 : Framtíðarþing um farsæla öldrun. Niðurstöður og tillögur

Framtíðarþing um farsæla öldrun var haldið í Ráðhúsi Reykjavíkur 7. mars 2013. Gefin hefur verið út skýrsla með niðurstöðum og tillögum þingsins.
Lesa meira

29/5/2013 : Rannsókn á ofbeldi gegn fötluðum konum

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar á ofbeldi gegn fötluðum konum sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann fyrir velferðarráðuneytið.

Lesa meira

30/4/2013 : Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Greinargerð  vinnuhóps um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og tillögur til velferðarráðherra.

Lesa meira

24/4/2013 : Aðgerðir til að vinna gegn fátækt. Tillögur byggðar á skýrslunni Farsæld - baráttan gegn fátækt á Íslandi

Skýrsla starfshóps sem velferðarráðherra fól að vinna tillögur um aðgerðir til að vinna gegn fátækt. Tillögurnar byggjast á skýrslu Hjálparstarfs kirkjunnar og Rauða krossins í Reykjavík; Farsæld - baráttan gegn fátæk á Íslandi.

Lesa meira

23/4/2013 : Börnum rétt hjálparhönd. Rannsókn á aðgerðum barnaverndar vegna barna sem bíða tjón af áfengis- eða vímuefnaneyslu foreldra.

Niðurstöður rannsóknar á aðgerðum barnaverndar vegna barna sem bíða tjón af áfengis- eða vímuefnaneyslu foreldra. Rannsóknin var unnin fyrir velferðarráðuneytið.
Lesa meira

23/4/2013 : Karlar og jafnrétti. Skýrsla og tillögur um aukinn hlut karla í jafnréttismálum.

Skýrsla starfshóps til velferðarráðherra með tillögum aðgerðir til að auka hlut karla á sviði jafnréttismála.

Lesa meira

16/4/2013 : Hreint loft, betri heilsa. Umfjöllun um loftgæði og heilsufar á Íslandi ásamt tillögum til úrbóta

Í ritinu Hreint loft – betri heilsa, er fjallað um helstu mengunarvalda lofts bæði inni og úti á Íslandi, magn þeirra, áhrif þeirra á heilsu, vöktun og aðgerðir til að stemma stigu við skaðsemi þeirra. Lesa meira

16/4/2013 : Skýrsla starfshóps um framtíðarhorfur og framtíðarhlutverk Íbúðalánasjóðs

Starfshópur sem velferðarráðherra skipaði 22. janúar 2013 til að fara yfir framtíðarhlutverk og framtíðarhorfur Íbúðalánasjóðs skilaði ráðherra skýrslu með tillögum sínum 16. apríl. Lesa meira

4/4/2013 : Greinargerð um fjárhagsstöðu heimilanna

Greinargerð unnin að frumkvæði forsætisráðuneytisins í samvinnu ráðuneyta og ýmissa stofnana í því skyni að draga upp heildstæða mynd af stöðu skulda- og greiðsluvanda heimilanna, rekja þróunina frá hruni og greina áhrif þeirra úrræða sem gripið hefur verið til. Lesa meira

12/3/2013 : Skýrsla velferðarráðherra til Alþingis um réttindagæslu fatlaðs fólks

Skýrsla velferðarráðherra um réttindagæslu fatlaðs fólks. (Lögð fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012–2013.)

Lesa meira

11/3/2013 : Konur og karlar á Íslandi 2013

Bæklingur sem Jafnréttisstofa gefur út í samstarfi við Hagstofu Íslands og velferðarráðuneyti með tölfræðilegum upplýsingum um stöðu kynjanna. Bæklingurinn veitir ákveðna yfirsýn yfir stöðu jafnréttismála á Íslandi og er hann einnig gefinn út á ensku.
Lesa meira

6/3/2013 : Endurskoðun almannatrygginga um einföldun bótakerfis vegna ellilífeyris. Greinargerð starfshóps.

Greinargerð starfshóps með tillögum um endurskoðun almannatryggingalaga og einföldun bótakerfisins vegna ellilífeyris.

Lesa meira

28/2/2013 : Skýrsla velferðarráðherra, Guðbjarts Hannessonar, til Alþingis um þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) sem haldið var árið 2012.

Skýrsla velferðarráðherra, Guðbjarts Hannessonar, til Alþingis um þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) sem haldið var árið 2012. (Lögð fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012–2013.) Lesa meira

28/2/2013 : Skýrsla velferðarráðherra til Alþingis um þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar á árunum 2009-2011

Skýrsla velferðarráðherra, Guðbjarts Hannessonar, til Alþingis um þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) sem haldin voru á árunum 2009–2011. (Lögð fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012–2013.) Lesa meira

22/2/2013 : Kröfulýsing fyrir öldrunarþjónustu, 2. útgáfa

Velferðarráðuneytið hefur gefið út kröfulýsingu fyrir öldrunarþjónustu. Þar koma fram lágmarkskröfur sem velferðarráðuneytið gerir til þeirra sem annast rekstur hjúkrunar- dvalar- og dagdvalarrýma og til þjónustunnar sem þeir skulu veita.

Lesa meira

18/2/2013 : Tillögur um bætt skipulag heilbrigðisþjónustu og ráðstöfun fjármuna

Ráðgjafahópur sem Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra fól að fjalla um leiðir til að bæta skipulag heilbrigðiskerfisins og nýtingu fjármuna hefur skilað ráðherra tillögum sínum. Tillögurnar byggjast á vinnu níu verkefnahópa sem hver um sig fjallaði um afmörkuð verkefni.

Lesa meira

15/2/2013 : Nauðungarsala íbúðarhúsnæðis á Suðurnesjum 2001 – 2011

Í febrúar 2011 ákvað velferðarráðherra að sérstakri fjárveitingu skyldi varið til rannsóknar á nauðungarsölu íbúðarhúsnæðis á Suðurnesjum, en þar sem annars staðar á landinu jókst nauðungarsala á íbúðarhúsnæði. Lesa meira

31/1/2013 : Hagir eldri borgara 2012. Könnun unnin fyrir velferðarráðuneytið

Niðurstöður könnunar sem Capacent Gallup gerði á högum aldraðra að beiðni velferðarráðuneytisins árið 2012.

Lesa meira

11/12/2012 : Þaksetning vaxta og verðbóta

Fjallað er um kosti þess að setja þak á verðbætur verðtryggðra fasteignalána annars vegar og hins vegar hámark á raunvexti slíkra lána í skýrslu um úttekt sem gerð var að beiðni ráðherrahóps um skulda- og greiðsluvanda heimila. Úttektina gerði Dr. Ásgeir Jónsson, lektor við Hagfræðideild Háskóla Íslands að beiðni ráðherrahóps um skulda- og greiðsluvanda heimila.

Lesa meira

6/12/2012 : Fyrirkomulag forsjár barna af erlendum uppruna - samanburðarrannsókn.

Rannsókn á skipan forsjármála barna af erlendum uppruna hér á landi leiðir í ljós að  hún er frábrugðin þeirri tilhögun sem algengust er þegar börn íslenskra foreldra eiga í hlut.

Verkefnið var unnið í samstarfi Fjölmenningarseturs og Mannréttindaskrifstofu Íslands 2012

Velferðarráðuneytið styrkti gerð rannsóknarinnar.

Lesa meira

Rit og skýrslur eftir árum

| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 |
| 2004 | 2003 | 2002 |
| 2001 | 2000 | 1999 |
| 1998 | 1997 | 1996 |
| 1995 | 1994 | 1993 |
| 1992 | 1991 |Aðgengismál

Ýmsar eldri PDF-skrár sem eru á vef velferðarráðuneytis eru ekki aðgengilegar fyrir skjálesara. Vinsamlegast hafið samband við ráðuneytið, postur@vel.is, ef PDF-skrá er ekki aðgengileg og leitast verður við að finna viðunandi lausn.


Útlit síðu:


Flýtival